Platby

 

 

 

Poplatky v materskej škole

                                 

Školné- mesačný príspevok na čiastočnú úhradu

nákladov v školách a školských zariadeniach ( určuje VZN )

 

  • ·        deti s trvalým pobytom v Moldave n/B- 10
  • ·        deti mimo Moldavy n/B-   20 €

 

·          Stravné –denný poplatok – 1,29 €

( 0,28 €,-desiata, 0,68 € - obed, 0,23€- olovrant)

+ 0,10 € réžia